شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :dl:
  Dl
  Dl
 • :dt:
  Dt
  Dt
 • :dd:
  Dd
  Dd
 • :bt:
  Bt
  Bt
 • :af:
  Af
  Af
 • :cb:
  Cb
  Cb
 • :an:
  An
  An
 • :cj:
  Cj
  Cj
 • :av:
  Av
  Av
 • :cr:
  Cr
  Cr
 • :bd:
  Bd
  Bd
 • :da:
  Da
  Da
 • :)
  Smile
  Smile
 • :bl:
  Bl
  Bl
 • :dq:
  Dq
  Dq
 • :di:
  Di
  Di
 • :bq:
  Bq
  Bq
 • :ac:
  Ac
  Ac
 • :by:
  By
  By
 • :ak:
  Ak
  Ak
 • :cg:
  Cg
  Cg
 • :as:
  As
  As
 • :co:
  Co
  Co
 • :ba:
  Ba
  Ba
 • :cx:
  Cx
  Cx
 • :bi:
  Bi
  Bi
 • :dn:
  Dn
  Dn
 • :dv:
  Dv
  Dv
 • :df:
  Df
  Df
 • :(
  Frown
  Frown
 • :bv:
  Bv
  Bv
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :cd:
  Cd
  Cd
 • :ap:
  Ap
  Ap
 • :cl:
  Cl
  Cl
 • :ax:
  Ax
  Ax
 • :cu:
  Cu
  Cu
 • :bf:
  Bf
  Bf
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :bn:
  Bn
  Bn
 • :dk:
  Dk
  Dk
 • :ds:
  Ds
  Ds
 • :dc:
  Dc
  Dc
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :bs:
  Bs
  Bs
 • :ae:
  Ae
  Ae
 • :ca:
  Ca
  Ca
 • :am:
  Am
  Am
 • :ci:
  Ci
  Ci
 • :au:
  Au
  Au
 • :cq:
  Cq
  Cq
 • :bc:
  Bc
  Bc
 • :cz:
  Cz
  Cz
 • :bk:
  Bk
  Bk
 • :dp:
  Dp
  Dp
 • :dx:
  Dx
  Dx
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :ab:
  Ab
  Ab
 • :bx:
  Bx
  Bx
 • :aj:
  Aj
  Aj
 • :cf:
  Cf
  Cf
 • :ar:
  Ar
  Ar
 • :cn:
  Cn
  Cn
 • :az:
  Az
  Az
 • :cw:
  Cw
  Cw
 • :bh:
  Bh
  Bh
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :bp:
  Bp
  Bp
 • :dm:
  Dm
  Dm
 • :du:
  Du
  Du
 • :de:
  De
  De
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :bu:
  Bu
  Bu
 • :ag:
  Ag
  Ag
 • :cc:
  Cc
  Cc
 • :ao:
  Ao
  Ao
 • :ck:
  Ck
  Ck
 • :aw:
  Aw
  Aw
 • :cs:
  Cs
  Cs
 • :be:
  Be
  Be
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :bm:
  Bm
  Bm
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :dr:
  Dr
  Dr
 • :db:
  Db
  Db
 • :br:
  Br
  Br
 • :ad:
  Ad
  Ad
 • :bz:
  Bz
  Bz
 • :al:
  Al
  Al
 • :ch:
  Ch
  Ch
 • :at:
  At
  At
 • :cp:
  Cp
  Cp
 • :bb:
  Bb
  Bb
 • :cy:
  Cy
  Cy
 • :bj:
  Bj
  Bj
 • :do:
  Do
  Do
 • :dw:
  Dw
  Dw
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • :aa:
  Aa
  Aa
 • :bw:
  Bw
  Bw
 • :ai:
  Ai
  Ai
 • :ce:
  Ce
  Ce
 • :aq:
  Aq
  Aq
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :ay:
  Ay
  Ay
 • :cv:
  Cv
  Cv
 • :bg:
  Bg
  Bg
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :bo:
  Bo
  Bo
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Yahoo Smileys
 • :36:
  36
  36
 • :44:
  44
  44
 • :4:
  4
  4
 • :52:
  52
  52
 • :12:
  12
  12
 • :60:
  60
  60
 • :20:
  20
  20
 • :28:
  28
  28
 • :124:
  124
  124
 • :132:
  132
  132
 • :68:
  68
  68
 • :140:
  140
  140
 • :76:
  76
  76
 • :104:
  104
  104
 • :112:
  112
  112
 • :33:
  33
  33
 • :41:
  41
  41
 • :1:
  1
  1
 • :49:
  49
  49
 • :9:
  9
  9
 • :57:
  57
  57
 • :17:
  17
  17
 • :65:
  65
  65
 • :25:
  25
  25
 • :121:
  121
  121
 • :129:
  129
  129
 • :137:
  137
  137
 • :73:
  73
  73
 • :101:
  101
  101
 • :109:
  109
  109
 • :38:
  38
  38
 • :46:
  46
  46
 • :6:
  6
  6
 • :54:
  54
  54
 • :14:
  14
  14
 • :62:
  62
  62
 • :22:
  22
  22
 • :30:
  30
  30
 • :114:
  114
  114
 • :126:
  126
  126
 • :134:
  134
  134
 • :70:
  70
  70
 • :78:
  78
  78
 • :106:
  106
  106
 • :35:
  35
  35
 • :43:
  43
  43
 • :3:
  3
  3
 • :51:
  51
  51
 • :11:
  11
  11
 • :59:
  59
  59
 • :19:
  19
  19
 • :27:
  27
  27
 • :123:
  123
  123
 • :131:
  131
  131
 • :67:
  67
  67
 • :139:
  139
  139
 • :75:
  75
  75
 • :103:
  103
  103
 • :111:
  111
  111
 • :32:
  32
  32
 • :40:
  40
  40
 • :48:
  48
  48
 • :8:
  8
  8
 • :56:
  56
  56
 • :16:
  16
  16
 • :64:
  64
  64
 • :24:
  24
  24
 • :120:
  120
  120
 • :128:
  128
  128
 • :136:
  136
  136
 • :72:
  72
  72
 • :100:
  100
  100
 • :108:
  108
  108
 • :37:
  37
  37
 • :45:
  45
  45
 • :5:
  5
  5
 • :53:
  53
  53
 • :13:
  13
  13
 • :61:
  61
  61
 • :21:
  21
  21
 • :29:
  29
  29
 • :113:
  113
  113
 • :125:
  125
  125
 • :133:
  133
  133
 • :69:
  69
  69
 • :141:
  141
  141
 • :77:
  77
  77
 • :105:
  105
  105
 • :34:
  34
  34
 • :42:
  42
  42
 • :2:
  2
  2
 • :50:
  50
  50
 • :10:
  10
  10
 • :58:
  58
  58
 • :18:
  18
  18
 • :66:
  66
  66
 • :26:
  26
  26
 • :122:
  122
  122
 • :130:
  130
  130
 • :138:
  138
  138
 • :74:
  74
  74
 • :102:
  102
  102
 • :110:
  110
  110
 • :39:
  39
  39
 • :47:
  47
  47
 • :7:
  7
  7
 • :55:
  55
  55
 • :15:
  15
  15
 • :63:
  63
  63
 • :23:
  23
  23
 • :31:
  31
  31
 • :115:
  115
  115
 • :127:
  127
  127
 • :135:
  135
  135
 • :71:
  71
  71
 • :79:
  79
  79
 • :107:
  107
  107