شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :ag:
  Ag
  Ag
 • :dx:
  Dx
  Dx
 • :cc:
  Cc
  Cc
 • :ao:
  Ao
  Ao
 • :ck:
  Ck
  Ck
 • :aw:
  Aw
  Aw
 • :cs:
  Cs
  Cs
 • :be:
  Be
  Be
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :dh:
  Dh
  Dh
 • :bm:
  Bm
  Bm
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :dp:
  Dp
  Dp
 • :bu:
  Bu
  Bu
 • :al:
  Al
  Al
 • :ch:
  Ch
  Ch
 • :at:
  At
  At
 • :cp:
  Cp
  Cp
 • :bb:
  Bb
  Bb
 • :cy:
  Cy
  Cy
 • :de:
  De
  De
 • :bj:
  Bj
  Bj
 • :dm:
  Dm
  Dm
 • :br:
  Br
  Br
 • :ad:
  Ad
  Ad
 • :du:
  Du
  Du
 • :bz:
  Bz
  Bz
 • :ai:
  Ai
  Ai
 • :ce:
  Ce
  Ce
 • :aq:
  Aq
  Aq
 • :cm:
  Cm
  Cm
 • :ay:
  Ay
  Ay
 • :cv:
  Cv
  Cv
 • :db:
  Db
  Db
 • :bg:
  Bg
  Bg
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :bo:
  Bo
  Bo
 • :aa:
  Aa
  Aa
 • :dr:
  Dr
  Dr
 • :bw:
  Bw
  Bw
 • :dw:
  Dw
  Dw
 • :cb:
  Cb
  Cb
 • :an:
  An
  An
 • :cj:
  Cj
  Cj
 • :av:
  Av
  Av
 • :cr:
  Cr
  Cr
 • :bd:
  Bd
  Bd
 • :da:
  Da
  Da
 • :)
  Smile
  Smile
 • :dg:
  Dg
  Dg
 • :bl:
  Bl
  Bl
 • :do:
  Do
  Do
 • :bt:
  Bt
  Bt
 • :af:
  Af
  Af
 • :ak:
  Ak
  Ak
 • :cg:
  Cg
  Cg
 • :as:
  As
  As
 • :co:
  Co
  Co
 • :ba:
  Ba
  Ba
 • :cx:
  Cx
  Cx
 • :dd:
  Dd
  Dd
 • :bi:
  Bi
  Bi
 • :dl:
  Dl
  Dl
 • :bq:
  Bq
  Bq
 • :ac:
  Ac
  Ac
 • :dt:
  Dt
  Dt
 • :by:
  By
  By
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :cd:
  Cd
  Cd
 • :ap:
  Ap
  Ap
 • :cl:
  Cl
  Cl
 • :ax:
  Ax
  Ax
 • :cu:
  Cu
  Cu
 • :bf:
  Bf
  Bf
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :di:
  Di
  Di
 • :bn:
  Bn
  Bn
 • :(
  Frown
  Frown
 • :dq:
  Dq
  Dq
 • :bv:
  Bv
  Bv
 • :ca:
  Ca
  Ca
 • :am:
  Am
  Am
 • :ci:
  Ci
  Ci
 • :au:
  Au
  Au
 • :cq:
  Cq
  Cq
 • :bc:
  Bc
  Bc
 • :cz:
  Cz
  Cz
 • :df:
  Df
  Df
 • :bk:
  Bk
  Bk
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :dn:
  Dn
  Dn
 • :bs:
  Bs
  Bs
 • :ae:
  Ae
  Ae
 • :dv:
  Dv
  Dv
 • :aj:
  Aj
  Aj
 • :cf:
  Cf
  Cf
 • :ar:
  Ar
  Ar
 • :cn:
  Cn
  Cn
 • :az:
  Az
  Az
 • :cw:
  Cw
  Cw
 • :dc:
  Dc
  Dc
 • :bh:
  Bh
  Bh
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :dk:
  Dk
  Dk
 • :bp:
  Bp
  Bp
 • :ab:
  Ab
  Ab
 • :ds:
  Ds
  Ds
 • :bx:
  Bx
  Bx
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Yahoo Smileys
 • :111:
  111
  111
 • :123:
  123
  123
 • :131:
  131
  131
 • :67:
  67
  67
 • :139:
  139
  139
 • :75:
  75
  75
 • :103:
  103
  103
 • :48:
  48
  48
 • :8:
  8
  8
 • :56:
  56
  56
 • :16:
  16
  16
 • :64:
  64
  64
 • :24:
  24
  24
 • :32:
  32
  32
 • :40:
  40
  40
 • :120:
  120
  120
 • :128:
  128
  128
 • :136:
  136
  136
 • :72:
  72
  72
 • :100:
  100
  100
 • :108:
  108
  108
 • :45:
  45
  45
 • :5:
  5
  5
 • :53:
  53
  53
 • :13:
  13
  13
 • :61:
  61
  61
 • :21:
  21
  21
 • :29:
  29
  29
 • :37:
  37
  37
 • :113:
  113
  113
 • :125:
  125
  125
 • :133:
  133
  133
 • :69:
  69
  69
 • :141:
  141
  141
 • :77:
  77
  77
 • :105:
  105
  105
 • :2:
  2
  2
 • :50:
  50
  50
 • :10:
  10
  10
 • :58:
  58
  58
 • :18:
  18
  18
 • :66:
  66
  66
 • :26:
  26
  26
 • :34:
  34
  34
 • :42:
  42
  42
 • :110:
  110
  110
 • :122:
  122
  122
 • :130:
  130
  130
 • :138:
  138
  138
 • :74:
  74
  74
 • :102:
  102
  102
 • :47:
  47
  47
 • :7:
  7
  7
 • :55:
  55
  55
 • :15:
  15
  15
 • :63:
  63
  63
 • :23:
  23
  23
 • :31:
  31
  31
 • :39:
  39
  39
 • :115:
  115
  115
 • :127:
  127
  127
 • :135:
  135
  135
 • :71:
  71
  71
 • :79:
  79
  79
 • :107:
  107
  107
 • :44:
  44
  44
 • :4:
  4
  4
 • :52:
  52
  52
 • :12:
  12
  12
 • :60:
  60
  60
 • :20:
  20
  20
 • :28:
  28
  28
 • :36:
  36
  36
 • :112:
  112
  112
 • :124:
  124
  124
 • :132:
  132
  132
 • :68:
  68
  68
 • :140:
  140
  140
 • :76:
  76
  76
 • :104:
  104
  104
 • :1:
  1
  1
 • :49:
  49
  49
 • :9:
  9
  9
 • :57:
  57
  57
 • :17:
  17
  17
 • :65:
  65
  65
 • :25:
  25
  25
 • :33:
  33
  33
 • :41:
  41
  41
 • :121:
  121
  121
 • :129:
  129
  129
 • :137:
  137
  137
 • :73:
  73
  73
 • :101:
  101
  101
 • :109:
  109
  109
 • :46:
  46
  46
 • :6:
  6
  6
 • :54:
  54
  54
 • :14:
  14
  14
 • :62:
  62
  62
 • :22:
  22
  22
 • :30:
  30
  30
 • :38:
  38
  38
 • :114:
  114
  114
 • :126:
  126
  126
 • :134:
  134
  134
 • :70:
  70
  70
 • :78:
  78
  78
 • :106:
  106
  106
 • :3:
  3
  3
 • :51:
  51
  51
 • :11:
  11
  11
 • :59:
  59
  59
 • :19:
  19
  19
 • :27:
  27
  27
 • :35:
  35
  35
 • :43:
  43
  43